Програма вивчення навчальної дисципліни “Business English” складена відповідно до освітньо-професійної програграми  «бакалавр» напряму  «Економіка  підприємства».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є лексика, граматика і фонетика іноземної мови.

Міждисциплінарні зв’язкипредмет пов'язаний з економічними дисциплінами такими як економіка, маркетинг, фінанси і кредит, облік та аудит.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Зробити карєру

2. Розпочати нову справу

 

 Мета та завдання навчальної дисципліни

      Метою викладання навчальної дисципліни  “Business English” є  формування  необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

      Основними завданнями вивчення дисципліни “Business English” є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; перекладу з іноземних мов на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: професійну лексику та граматичний мінімум визначений навчальною програмою

вміти: здобувати інформацію з різних джерел (в тому числі з Інтернет-ресурсів), засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної та творчої діяльності.